Kurs Organizator Turystyki

Ochrona praw konsumenta

Prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego.

I. Przepisy ogólne
1. Poniższy dokument i postanowienia są zgodne z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku, Dz.U. 2014 poz. 827 i obowiązują od dnia 25.12.2014 roku.
2. Sprzedającym jest „Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6932010595, tel.: 517 981 903, e-mail: eKursy.Henc@gmail.com .
3. Kupującym jest każda osoba dokonująca zakupu dowolnego kursu internetowego, zwana dalej Kursantem. Stroną internetową, która jest nadrzędna nad innymi stronami internetowymi poszczególnych kursów jest: Kurs Organizator turystyki.
4. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia znajdują się w regulaminie strony Kurs Organizator turystyki . Regulaminy do poszczególnych kursów są umieszczone na stronach internetowych każdego z kursu Kurs Organizator turystyki.
5. Prawa autorskie Kurs Organizator turystyki są umieszczone na stronach internetowych każdego z kursu.
6. Regulamin i polityka plików „cookie” Kurs Organizator turystyki są umieszczone na stronach internetowych każdego  kursu Kurs Organizator turystyki.
7. Polityka ochrony prywatności Kurs Organizator turystyki są umieszczone na stronach internetowych każdego z kursu.

II. Oferta – Produkty oraz usługi dostępne w serwisie.
1. Towary lub usługi przez sprzedawane przez Sprzedającego:
– są własnością Kurs Organizator turystyki. Do większości z nich Kurs Kurs Organizator turystyki posiada prawa autorskie lub prawa licencyjne. Do pozostałych treści Sprzedający posiada pisemne prawo do ich wykorzystywania i odsprzedawania;
– sprzedaż kursów nie narusza obowiązujących przepisów prawa;
– kurs Organizator turystyki jest dokładnie opisany oraz zaprezentowany na stronach internetowych oraz na stronach poszczególnych kursów Kurs Organizator turystyki;
– wszystkie kursy Sprzedającego znajdują się na stronach: www.ewychowawca.pl, www.e-wychowawca.pl, www.ewychowawca.com.plwww.kierownikkolonii.pl, www.kierownikkolonii.com.plwww.kierownikwycieczek.pl, www.kierownikwycieczek.com.pl, www.erezydent.pl, www.erezydent.com.pl, www.animatorczasuwolnego.pl, www.animatorczasuwolnego.com.pl, www.animatorsportuirekreacji.pl, www.animatorsportuirekreacji.com.pl, www.www.kurspilotwycieczek.pl, www.zarabianienawakacjach.com.pl, www. www.kurspilotwycieczek.com.pl, www.kurspilotwycieczek.pl, www.kursprzewodnik.pl, www.kursprzewodnik.com.pl, www.przewodnikterenowy.pl, www.przewodnikterenowy.com.pl, www.kursprzewodnikmiejski.pl, www.kursprzewodnikmiejski.com.pl, www.organizatorturystyki.pl, www.organizatorturystyki.com.pl, www.henc.pl, www.zarabianienawakacjach.pl, www.zarabianienawakacjach.com.pl

– Sprzedający dokonuje sprzedaży treści cyfrowych. Dlatego zobowiązany jest do poinformowania Kursanta o wymaganiach sprzętowych i funkcjonalności treści cyfrowych. Dla wszystkich kursów są one określone na stronach poszczególnych kursów Organizator turystyki.

III. Cena

1. Cena kursu: Kurs Organizator turystyki jest określona w polu „Zapisz się na kurs”. Jest to cena brutto i całościowa.
2. Cena kursu: Organizator turystyki może ulegać zmianom w poszczególnych sezonach sprzedażowych.
3. Kursanta obowiązuje cena Kurs Organizator turystyki określona podczas składania zamówienia na określony kurs.
4. Sprzedający może udzielać rabatów sprzedażowych. Sprzedający samodzielnie określa ich wielkość, kiedy, jak i komu ich udziela.

IV. Określenie formy realizacji zamówienia:

1. Kursant samodzielnie wybiera kurs, który go interesuje.
2. Kursant samodzielnie zapoznaje się z ofertą danego kursu: Kurs Organizator turystyki, z zasadami przystąpienia do niego i z wymogami prawnymi.
3. Kursant samodzielnie wybiera termin kursu: Kurs Organizator turystyki, jaki mu odpowiada.
4. Kursant samodzielnie klika w wybrane pole „Zapisz się na kurs”.
5. Kursant ponownie zapoznaje się ponownie z zasadami i wymogami danego kursu: Kurs Organizator turystyki.
6. Na stronie www.ekademia.pl dokonuje zamówienia wybranego kursu: Kurs Organizator turystyki, poprzez wypełnienie wymaganych pól i kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
7. Kursant samodzielnie wybiera formę płatności poprzez system płatności http://www.payu.pl . Kursant może także dokonać przelewu bankowego bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego: mBank: 55 1140 2004 0000 3202 7491 1534, w tytule przelewu podając swoje imię i nazwisko, wybrany kurs i adres e-mail. Przykład tytułu przelewu: Jan Nowak, Kurs Organizator turystyki, janek@poczta.pl
8. Po zaksięgowaniu wpłaty za wybrany kurs: Kurs Organizator turystyki, Kursant otrzymuje e-maila z loginem, hasłem i linkiem do opłaconego kursu: Kurs Organizator turystyki. Dopiero wówczas może on rozpocząć naukę.
9. Termin zaksięgowania wpłaty zależny jest od banku, w którym kursant realizuje płatność za kurs.

V. Sposób realizacji zamówienia:

1. Świadectwa i certyfikaty wysyłane są po ukończeniu kursu przez całą grupę kursantów danego kursu: Kurs Organizator turystyki.
2. Świadectwa i certyfikaty wysyłane są listem zwykłym dostarczanym przez Pocztę Polską. Termin ich dostarczenia w pełni zależy od Poczty Polskiej. Z reguły jest to kilka dni roboczych.
3. Na pisemną (e-mail) prośbę Kursanta, Sprzedający może wystawić i przesłać świadectwo lub certyfikat szybciej.
4. Świadectwa i certyfikaty wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od ukończenia kursu przez kursanta danego kursu: Organizator turystyki.
5. Świadectwa i certyfikaty na pisemną (e-mail) prośbę Kursanta, wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości e-mail od Kursanta.
6. Sprzedający może wprowadzić opłaty dodatkowe wysłania świadectwa lub certyfikatu, jeśli Kursant samodzielnie poprosi Sprzedającego o nadanie i wysłanie przesyłki innej niż list zwykły. Wielkość dodatkowej opłaty będzie wówczas wynikać z cennika danej firmy transportowej lub kurierskiej.
7. Koszty porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy (rozmowy telefoniczne), są określone w cennikach poszczególnych operatorów telefonicznych. Koszty połączeń telefonicznych określa firma telekomunikacyjna, której Kursant jest abonentem. Sprzedający nie zarabia na owych połączeniach telefonicznych.
8. Koszty porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy (rozmowy Skype i e-mail) są całkowicie darmowe.
9. Sprzedający może wprowadzić dodatkowe opłaty jeśli Kursant:

– podał złe dane osobowe niezbędne do wystawienia świadectwa lub certyfikatu i prosi o jego ponowne wystawienie;
– nie odbiera przesyłek pocztowych i sprzedający musie je wysłać ponownie do Kursanta;
– zażąda dodatkowej kopii świadectwa lub jego duplikatu,
– z winy Kursanta nie ukończył kursu w wyznaczonym terminie (określony w kursie) i osobiście poprosi Sprzedającego o dodatkowy termin ukończenia kursu: Organizator turystyki.

VI. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku, Dz.U. 2014 poz. 827: Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1)

2.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Sprzedający ma Prawo odmówić zwrotu pieniędzy za wybrany przez Kursanta kurs.

5. Sprzedający stosując zasady fair-play może zwrócić pieniądze za wybrany przez Kursanta kurs: Kurs Organizator turystyki. Jeśli Kursant w terminie 14 dni od zakupu kursu poinformuje o tym Sprzedającego.
6. Prośba Kursanta o zwrot pieniędzy musi się to odbyć wyłącznie drogą e-mailową. Kursant wysyła wówczas wiadomość e-mail do Sprzedającego na adres eKursy.Henc@gmail.com o treści: „Proszę o zwrot pieniędzy za kurs. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu i hasła oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconego internetowego kursu: Kurs Organizator turystyki. Imię i nazwisko Kursanta”.
7. Sprzedawca może pomniejszyć zwrot pieniędzy za kurs o wartość prowizji jaką zapłacił PayU S.A. i/lub o koszty przelewu bankowego. Jednak zwyczajowo nie jest to praktykowane. Z reguły Sprzedający pokrywa w całości koszt w/w zwrotu pieniędzy.
8. Wyjątek stanowi kurs przedstawiany na stronie www.ewychowawca.com.pl . Opłata za dostęp do kursu nie podlega zwrotowi.

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć kurs: Organizator turystyki, świadectwo lub certyfikat bez wad.
2. Jeśli powstaną wady z winy Sprzedającego wówczas ponosi on wszystkie koszty z tym związane.
3. Jeśli powstaną wady z winy Kursanta wówczas ponosi on wszystkie koszty z tym związane.
4. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres: „Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6932010595 lub za pomocą poczty elektronicznej: eKursy.Henc@gmail.com
5. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
6. Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych poinformuje drogą elektroniczną Kursanta o statusie jego reklamacji.
7. Jeśli reklamacja będzie uzasadniona, wówczas Sprzedawca może zaproponować zwrot środków, wymianę na nowy towar, czy tez jego naprawę.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych podlega Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm. oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn.zm.
2. Administratorem Danych Osobowych – w celu wystawienia świadectw i certyfikatów jest „Henc i spółka” Paweł Henc z siedzibą w 67-200 Głogów przy ulicy Jedności Robotniczej 43b, NIP: 6932010595, tel.: 517 981 903, e-mail: eKursy.Henc@gmail.com .
3. Administrator Danych Osobowych – na potrzeby realizacji zamówienia (opłaty) wszelkie dane osobowe Kursanta są przetwarzane przez: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Zasady Ochrony danych osobowych są określone w stosownym regulaminie firmy PayU SA: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje .
4. Administrator Danych Osobowych – kursy: Organizator turystyki i szkolenia są realizowane na stronie www.ekademia.pl , której właścicielem jest: Majewski Business Consulting Piotr Majewski, ul. Łańcucka 12a/8, 80-809 Gdańsk, NIP: 585-139-26-23. Zasady Ochrony danych osobowych są określone w stosownym regulaminie firmy Majewski Business Consulting Piotr Majewski: http://www.ekademia.pl/regulamin.php .
5. W celu realizacji przesyłki dane mogą być także przekazane firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej.
6. Dane osobowe Kursanta wykorzystywane będą do do realizacji zamówienia, do celów marketingowych, do wystawienia świadectwa lub certyfikatu do ewentualnego zgłoszenia w instytucji państwowej.
7. Wszystkie dane są szyfrowane za pomocą protokołu, służącego do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych SSL (Secure Socket Layer) wydany przez Go Daddy Secure Certification Authority, Inc., USA, Scottsdale, Arizona.
8. Wszystkie bazy danych zostały zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
9. Każdy Kursant ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych,
10. Każdy Kursant może samodzielnie zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zmieniając swój „Profil” w www.ekademia.pl .
11. Każdy Kursant Może wypisać się z listy mailingowej w dowolnym momencie klikając link znajdujący się w każdej wiadomości automatycznej (w stopce każdego e-maila).

IX. Ograniczenia realizacji zamówienia

1. Sprzedaż kursów: Kurs Organizator turystyki wiąże się z pewnymi ograniczeniami, wynikającymi z przepisów ustawowych  i z wymogów Sprzedającego.
2. Każdy kursant musi spełnić następujące wymagania:

– powinien być osobą pełnoletnią;
– powinien posiadać wykształcenie minimum średnie;
– nie może być karany i nie może się toczyć się przeciwko niemu żadne postępowanie karne;

3. Zasięg terytorialny kursów: Kurs Organizator turystyki obejmuje przede wszystkim Polskę i Unię Europejską. Dodatkowo realizowane są zamówienia z całego świata.

Stan prawny: 29.03.2022 roku, godz. 09.03.

Opinie kursantów

Najważniejsze są opinie kursantów, którzy ukończyli nasze kursy i dzięki niemu już zarabiają i zwiedzają świat.

 

Zobacz przykładowe opinie jakie otrzymaliśmy od naszych kursantów. To jest najlepsza reklama naszych kursów.

 

Każdą opinię możesz sprawdzić na FB. W ten sposób zasięgniesz najlepszych informacji o tym kursie.

Kurs Organizator Turystyki

Organizator turystyki, kurs Organizator turystyki, kurs na Przewodnika Organizatora turystyki,  kurs dla Organizatora turystyki, internetowy Organizator turystyki, internetowy kurs Organizator turystyki, internetowy kurs na Organizatora turystyki, internetowy kurs dla Organizatora turystyki, Organizator turystyki kurs on-line, kurs on-line Organizator turystyki, kurs on-line na Organizatora turystyki,  kurs on-line dla Organizatora turystyki

Pytania

Tutaj znajdziesz wszystkie odpowiedzi na temat kursu na przewodnika miejskiego. Dowiesz się jak wygląda nauka i zaliczanie testów. Wszystko po to abyś nawet po 7 dniach otrzymał swoje świadectwo.

Kontakt

„Henc i spółka” Paweł Henc
ul. Jedności Robotniczej 43b
67-200 Głogów
NIP: 6931333758

e-mail: ekursy.henc@gmail.com

tel.kom.: 570 810 580
(nie odpowiadam na SMS`y)

 

Konto bankowe mBank:
55 1140 2004 0000 3202 7491 1534

przykład tytułu przelewu:
Jan Nowak, organizator turystyki, janek@poczta.pl

Inne nasze kursy: